Дубрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

ПЛАН РОБОТИ

методичного об’єднання

вчителівматематики

на 2015 – 2016 н. р.

керівник МО  Хімічук Г.М.

 

І.Аналіз роботи методичного об’єднання

учителів математики

за 2014-2015 навчальний рік

 

        Професійна культура вчителя передбачає працьовитість і допитливість, творчий підхід до справи, підвищення рівня  своєї професійної майстерності. І перед учителем  стоїть завдання: оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Допомогти вчителю справитись  з цим завданням можна  за умови вдало організованої і спланованої роботи шкільних методичних об'єднань.

          Роботу МО учителів математики  у 2014-2015 н.р. було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти,  методичної проблеми школи «Сучасні підходи до організації навчального процесу» та методичної проблеми методоб’єднанння «Інтерактивні принципи і підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів».

          У 2014-2015 навчальному році МО об’єднувало 5 учителів, з яких 3 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 учитель – І кваліфікаційну категорію та 1 учитель – категорію «Спеціаліст».

          У 2014 – 2015 н. р. було окреслено таке коло завдань:

·        теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учня;

·        підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу реалізувати особистісно – орієнтоване навчання;

·        вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого навчання, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;

·        розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей;

·        створення належних умов для  розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

Працюючи відповідно до поставлених завдань та у зв’язку з проблемою МО, вчителі прагнули поєднати свій педагогічний досвід з використанням сучасних інноваційних технологій навчання. Поряд з традиційними уроками проводилися уроки з комп’ютерною підтримкою, інтегровані та нестандартні уроки (урок-казка, урок-подорож, урок-змагання), уроки з використанням  таких навчальних технологій як «Робота в малих групах», «Акваріум», «Карусель», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Дерево рішень» і т.д. Проводилися різні позаурочні заходи, районний семінар на базі Дубрівської ЗОШ, учителі обмінювалися досвідом, обговорювали новинки у педагогічній пресі, презентували свої розробки та методичні надбання. Крім того членам МО на засіданнях методичного об’єднання доводилися до відома всі необхідні для роботи нормативні документи та новини методичної та дидактичної літератури, матеріали фахової періодики.

      На належному фаховому та методичному рівні проводять уроки усі вчителі, які забезпечують загальноосвітній розвиток учнів, дбаючи про їх навчальні досягнення. Ними враховуються вимоги програм щодо формування теоретичної бази знань учнів та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній діяльності.

         У 2014-2015 навчальному році було проведено 4 засідання методоб’єднання, на яких учителі проводили відкриті уроки, виступали з доповідями, обговорювали відвідані один в одного уроки, ділилися досвітом, презентували свій педагогічний доробок. На базі нашої школи був проведений районний семінар вчителів математики, на якому Хімічук В.В. та Хімічук Г.М. ділилися досвідом роботи із колегами інших шкіл (проведено урок математики у 5 класі та брейн-ринг між учнями 10 та 11 класів)

 

Велику роботу у 2014-2015н.р. було проведено членами МО над освоєнням інформаційно-комунікаційних технологій та введенням їх у навчальний процес. На уроках учні навчаються використовувати глобальну мережу Інтернет для пошуку необхідної інформації та для навчання

У системі роботи школи – проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у районних олімпіадах. Так учениця 8  класу Микитюк Ірина зайняла ІІІ місце у районній олімпіаді юних математиків, (учитель Хімічук Г.М.).

З метою розвитку пізнавального інтересу дітей до вивчення предмету, розширення їх світогляду було організовано участь учнів нашого навчального закладу в міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру ” (участь взяли 37 учнів, результативність:   учнів отримали добрий результат та   учнів отримали дипломи учасників

          У 2015-2016 навчальному році методичне об’єднання учителів математики нашої школи буде працювати над проблемою «Формування життєвої та соціальної компетентності учнів».

 

ІІ. Завдання МО вчителів математики у 2015-2016н.р.

Одним із пріоритетів сучасної освітньої політики в Україні є упровадження компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, вміннями, навичками, метою навчання має стати формування компетентностей як загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді та цінностях. Тому сьогодні перед освітою стоїть завдання: готувати людину, здатну до сприйняття і творення змін.

     Виходячи з цього, МО в поточному році буде працювати над виконанням таких завдань:

1.     Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.

2.     Вивчення рівня готовності кожного працівника до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Забезпечення системного моніторингу стану впровадження інформаційно-комунікативних технологій кожним педагогічним працівником.

3.     Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів. Вибір оптимальних форм навчання, застосування інтерактивних технологій, здійснення індивідуального підходу до учнів, використання міжпредметних зв’язків.

4.     Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності.

5.     Продовження самоосвіти педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково-практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

6.     Створення «інформаційного банку» перспективного педагогічного досвіду кращих учителів школи: видавництво шкільної методичної друкованої продукції; розробка мультимедійних презентацій, електронного супроводу уроку.

7.     Розвиток інтересу учнів до науково-дослідницької те експериментальної роботи.

8.     Стимулювання створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.

9.     Продовження роботи по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства, розроблення дидактичних матеріалів, опорних карток, тестових завдань для самостійних та контрольних робіт.

10.      Використання системного підходу до організації роботи із здібними та обдарованими учнями. Приділення особливої уваги організації роботи школи олімпійського резерву навчального закладу.

11.      Організація взаємодопомоги у роботі вчителів.

12.      Активізація позакласної роботи з предметів природничо-математичного циклу.

 

 

ІІІ. Тематика засідань МО

 

 

Засідання І.

(Організаційне)                 Серпень

 

№ з\п

Зміст

Відповідальні

1

Аналіз роботи  МО вчителів математики у 2014-2015 н.р.

Члени МО

2

Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2015-2016 навчальний рік

 

Члени МО

3

Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення математики, фізики та інформатики у 2015-2016н.р.

 

 

4

Ознайомлення з рекомендаціями щодо заповнення шкільної документації

 

 

5

Безпечне проведення занять у кабінетах

загальноосвітніх навчальних закладів.

 

.

6

Складання плану підготовки учнів до предметних олімпіад

 

 

 

 

 

Засідання ІІ.

Жовтень

Тема: Розвиток життєвої компетенції учнів

 

№ з\п

Зміст

Відповідальні

1

Прикладна спрямованість шкільного курсу математики

 

 

2

Інтеграція математики з іншими шкільними предметами.

 

 

3

Шляхи реалізації практичного спрямування шкільного курсу математики.

 

 

4

Компетентність при шкільному оцінюванні

 

 

5

Практична робота.

Відвідування з наступним обговоренням  відкритого уроку з математики.

Клас:

Дата проведення:

Тема уроку:

 

 

 

Засідання ІІІ.

Січень

Тема: «Оволодіння прийомами самостійного набуття знань і 

              наступного творчого використання -

           шлях до формування соціально компетентного учня »

 

№ з\п

Зміст

 

1

Організація самостійної та індивідуальної роботи учнів на уроках математики.

 

 

2

Самореалізація особистості через систему самостійних робіт.

 

 

3

Підсумки районної олімпіади з математики

 

.

4

Практична робота.

Відвідування з наступним обговоренням  відкритого уроку з математики.

Клас:

Дата проведення:

Тема уроку:

 

.

 

 

Засідання ІV.

Березень

Тема: «Потреба дня-розвивати здатність до творчості»

 

№ з\п

Зміст

Відповідальні

1

Чи можна навчити творчості?

 

 

2

Нестандартні задачі-шлях до розвитку творчого учня

 

 

3

Про підготовку учнів 11 класу до ЗНО та учнів 9 класу до ДПА

 

 

5

Планування системного повторення з урахуванням типових помилок, допущених учнями при написанні контрольних робіт за І семестр

 

 

6

Практична робота.

Відвідування з наступним обговоренням  відкритого уроку з математики.

Клас:

Дата проведення:

Тема уроку:

 

 

 

 

 

Засідання V.

Травень

Тема: «Аналіз результативності роботи МО »

 

№ з\п

Зміст

Відповідальні

1

Аналіз рівнів досягнень учнів за результатами підсумкового контролю знань з математики

 

 

2

Звіт вчителів про роботу над проблемною темою

 

Члени МО

3

Підведення підсумків роботи МО за 2015 – 2016н.р.

 

 

6

Рекомендації та побажання щодо роботи МО на 2016 – 2017н.р.

 

Члени МО

Методичне об-єднання 2014-2015 н.р.docx (30 kB)